قرارداد طراحی ،خرید تجهیزات، کارهای ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی احداث پست 132.20 کیلوولت فهرج

قرارداد طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست23063 کیلوولت اسلام آباد

احداث پست سیار 63.20 کیلوولت تصفیه خانه فاضلاب فیروز بهرام

تامین تجهیزات، قطعات و انجام تعمیرات اساسی برج خنک کن واحد یک بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان

قرارداد طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب، تست و راه اندازی توسعه پست 230/63 کیلوولت نشاط

پروژه احداث پست 400.63 کیلوولت شهر کرد

توسعه دو فیدر خط 230 کیلوولت، دو فیدر خط 63 کیلوولت و تکمیل یک فیدر ترانس 230 کیلوولت در پست 230.63 کیلوولت خاش

قرارداد طراحی، خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی احداث پست 2306320 كيلوولت پلان

احداث پست 63.20 کیلوولت تاریخانه دامغان

عملیات تکمیلی طراحی، تامین تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی پست 63.20 کیلوولت سلیمان داراب رشت بصورت EPC